Информация про паспортный стол

Паспортный стол Киево-Святошинского района Киевской области
Режим работы паспортного стола. Довідкова інформація. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Киево-Святошинский районный отдел внутренних дел МВД Украины в Киевской области отделение по делам гражданства, эмиграции и регистрации физических лиц (паспортный стол).

Режим работы паспортного стола

По вопросам, связанным с паспортным режимом (оформлением, прописка, выписка, замена и т.д.):
Приемные дни: вторник, пятница с 9:00 - 18:00; суббота с 9:00 – 13:00.
Телефон для справки: 0-(4598)-40-235.

По вопросам, связанным с ОВИР (оформление загранпаспорта или гражданства):
Приемные дни: вторник, суббота с 9:00 – 13:00; пятница с 9:00 – 18:00.
телефон для справки: 0-(4598)-47-064 – по вопросам, связанным с оформлением загранпаспорта.
телефон для справки: 0-(4598)-47-065 – по вопросам, связанным с оформлением гражданства.

Паспортный стол города Боярка:
г. Боярка, ул. Крещатик, 88.

Паспортный стол города Вишневое:
г. Вишневое, ул. Балукова, 22.
Телефон для справки: 0-(4598)-51-688.

Паспортный стол в г. Вишневое обслуживает население города Вишневого и села Киево-Святошинского района, находящиеся в районе Одесской трассы (Новоселки, Чабаны, Круглик и др.), Крюковщину, Петровское, Соф. Борщаговку.

Паспортный стол в г. Вишневое оформляет только прописку, выписку и потерю паспорта. Все остальные вопросы решаются только в районном отделении по делам гражданства, эмиграции и регистрации физических лиц (паспортный стол) в городе Боярка!

Паспортный стол в городе Боярка обслуживает население города Боярка и села района (кроме сел, обслуживаемых паспортным столом г. Вишневое).

Граждане Киево-Святошинского района, проживающие в домах ЖЕК, ЖСК и общежитиях – оформляют все документы у паспортиста соответствующей жилищной организации.

Контактный телефон начальника Киево-Святошинского районного отдела внутренних дел МВД Украины в Киевской области отделения по делам гражданства, эмиграции и регистрации физических лиц: 0-(4598)-43-630; 0-(44)-406-36-07.

Довідкова інформація
Як стати громадянином України
Громадянство України - правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках. Основними нормативно-правовими актами з питань громадянства України є Закон України "Про громадянство України" від 18 січня 2001 року та Указ Президента України від 27 березня 2001 року № 215 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України".

Відповідно Закону України "Про громадянство України" громадянство України набувається:
   • За народженням.
   • За територіальним походженням.
   • Внаслідок прийняття до громадянства.
   • Внаслідок поновлення у громадянстві.
   • Внаслідок усиновлення.
   • Внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування.
   • Внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздат­ною, опіки.
   • У зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини.
   • Внаслідок визнання або встановлення факту батьківства чи мате­ринства.
   • За іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України - на даний час це двосторонні угоди України з республі­ками Білорусь, Казахстан, Таджикистан та Киргизія про спроще­ний порядок зміни громадянства.

Управління, головне управління МВС України в областях приймає рішення про оформлення набуття особою громадянства України протягом 3 місяців.
Рішення про прийняття особи до громадянства України приймає Президент України. Загальний строк розгляду заяв про прийняття до громадянства України - 1 рік.
За довідками звертатись по телефону: 0-(4598)-47-065.

Оформлення паспорта громадянина України
Відповідно до Положення про паспорт громадянина України, за­твердженого постановою Верховної Ради України №3423-ХІІ від 2 вересня 1993 року:
   • Після досягнення 16 річного віку кожному громадянину України видається паспорт громадянина України.
   • Видача та обмін паспорта провадиться у місячний термін за міс­цем постійного проживання громадянина.
   • Вклеювання до паспорта нових фотокарток при досягненні гро­мадянином 25- і 45-річного віку провадиться у п'ятиденний тер­мін.
   • Для одержання, обміну паспорта і вклеювання до нього нових фо­токарток громадянин подає документи і фотокартки не пізніш як через місяць після досягнення відповідного віку чи зміни (перемі­ни) прізвища, імені або по батькові, встановлення розбіжностей у записах чи непридатності паспорта для користування.

Основні документи:
   • Заява про видачу паспорта (заповнюється особисто).
   • Свідоцтво про народження.
   • Дві фотокартки розміром 3,5x4,5 см.
   • Квитанція про сплату держмита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати державного мита.

Додаткові документи (подаються в разі необхідності):
   • Довідка про реєстрацію особи громадянином України.
   • Довідка про повернення особи на проживання в Україну.
   • Довідка про звільнення з установи виконання покарань.
   • Посвідчення про поставлення на облік у відповідному соціально­му закладі (для бездомних громадян).
За довідками звертатись по телефону: 0-(4598)-40-235.

Перелік документів необхідних для оформлення паспорта замість утраченого або викраденого
   • Заява про втрату або викрадення паспорта, в якій зазначаються місце, час і обставини втрати або викрадення паспорта.
   • Заява про видачу паспорта встановленого зразка.
   • Три фотокартки розміром 3,5x4,5см.
   • Свідоцтва про народження, шлюб (розірвання шлюбу) - за наявності.
   • Квитанцію про сплату держмита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати держмита.
   • Документи на підставі яких проставляються відмітки про дітей та можливість здійснювати будь-які платежі без наявності ідентифі­каційного номера - за наявності.
   • Довідка про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за зверненнями особи до органу внутрішніх справ про ви­крадення паспорта.

Громадянин України повинен надійно зберігати паспорт. Про втрату паспорта громадянин зобов'язаний терміново повідомити паспортну службу (п. 19 Положення про паспорт громадянина Укра­їни, затверджено постановою Верховної Ради України від 2 вересня 1993 року№ 3423-ХІІ).

Обмін паспорта громадянина України
Обмін паспорта здійснюється у разі:
   • Зміни прізвища, імені та по батькові особи.
   • Установлення розбіжностей у записах.
   • Непридатності паспорта для користування.

Для обміну паспорта особа подає:
   • Заяву.
   • Паспорт, що підлягає обміну.
   • Дві фотокартки розміром 3,5x4,5 см.
   • Квитанцію про сплату держмита або оригінал і копію документа про звільнення від сплати держмита.
   • Документи, що підтверджують обставини, на підставі яких паспорт підлягає обміну.

Реєстрація місця проживання особи
Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадян­ства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Для реєстрації особа подає:
   • Письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву осо­бисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку.
   • Паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належ­ність до громадянства України. Іноземець та особа без гро­мадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання.
   • Квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати.
   • Два примірники талона зняття з реєстрації.

Зняття з реєстрації місця проживання
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за но­вим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто.

Реєстрація місця проживання особи
Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадян­ства, які перебувають в Україні на законних підставах, зобов'язані протягом десяти днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати місце проживання.

Для реєстрації особа подає:
   • Письмову заяву. Діти віком від 15 до 18 років подають заяву осо­бисто. У разі якщо особа з поважної причини не може самостійно звернутися до уповноваженого органу, реєстрація може бути здійснена за зверненням іншої особи на підставі доручення, посвідченого в установленому порядку.
   • Паспортний документ. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження або свідоцтво про належ­ність до громадянства України. Іноземець та особа без гро­мадянства додатково подають посвідку на постійне або тимчасове проживання.
   • Квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати.
   • Два примірники талона зняття з реєстрації.

Зняття з реєстрації місця проживання
Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється протягом семи днів на підставі заяви особи, запиту органу реєстрації за но­вим місцем проживання особи, остаточного рішення суду (про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, визнання особи безвісно відсутньою або померлою), свідоцтва про смерть.

Діти віком від 15 до 18 років подають заяву особисто.

Перелік документів які подаються для продовження терміну перебування на території Україні іноземців та осіб без громадянства
Згідно з вимогами Інструкції про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердже­ної наказом МВС України № 1456-2003 року, зареєстрована в Мініс­терстві юстиції України 18 грудня 2003 року за N 1180/8501 для про­довження терміну перебування іноземців та осіб без громадянства подаються такі документи:
   • У разі, якщо приймаючою стороною є фізична особа - письмове звернення приймаючої фізичної особи щодо продовження тер­міну перебування запрошеної особи. У разі подання звернення особисто фізичною особою пред'являється дійсний паспорт­ний документ чи посвідка на постійне проживання. У разі подання звернення запрошеною особою воно повинно бути засвідчене в установленому законодавством порядку за місцем проживання особи, що приймає.
   • У разі, якщо приймаючою стороною є юридична особа - письмове звернення юридичної особи із зазначенням її реквізитів по­дається її представником (при первинному зверненні подаються також документи, що підтверджують факт державної реєстрації приймаючої юридичної особи). При цьому, якщо житло, яке на­дається іноземцю чи особі без громадянства для подальшого проживання, не належить приймаючій стороні, звернення пого­джується за місцем проживання керівництвом готелю, житловим органом тощо.
   • Письмове звернення іноземця чи особи без громадянства щодо продовження терміну перебування, яке подається особисто або приймаючою фізичною особою.
   • Паспортний документ іноземця чи особи без громадянства та імміграційна картка (у разі її наявності).
   • 2 фотокартки іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5x4,5 см.
   • Квитанція про сплату державного мита за продовження терміну перебування.
   • Квитанції про сплату платних послуг, які можуть надаватися служ­бою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб відпо­відно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 року N 795 "Про затвердження переліку платних послуг, які мо­жуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутріш­ніх справ" (у разі отримання послуг).

Оформлення реєстрації (зняття) з реєстрації місця проживання
1. Подані житлово-комунальними підприємствами органів місцевого самоврядування, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та молодіжними житловими комплексами, що самостійно здійснюють обслуговування будинків, уповноваженими особами в сільських, селищних радах, житлово-комунальними органами, які обслуговують відомчий житловий фонд, у тому числі військові містечка, інші об'єкти і території, документи реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання оформляються і повертаються не пізніше ніж у 2-денний термін.
Особи, які проживають у приватних будинках і не обслуговуються житлово-комунальними підприємствами, звертаються безпосередньо до відповідного органу реєстрації особисто з наданням оформленої належним чином будинкової книги.
Оформлення реєстрації місця проживання військовозобов'язаних осіб проводиться після внесення відмітки про облік відповідним військовим комісаріатом, як це передбачено Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу".

2. На підставі поданих для реєстрації місця проживання документів уповноваженою особою органу реєстрації заповнюється 2 примірники талона реєстрації місця проживання  та вносяться відповідні відомості із зазначенням адреси житла особи до паспортного документа шляхом проставлення штампа відповідного зразка.
У разі реєстрації неповнолітніх дітей до 15 років разом з батьками (одним з батьків) відомості про їх реєстрацію вносяться до талона реєстрації одного з батьків.
При оформлення реєстрації дітям до 15 років окремо від батьків на них заповнюються окремі талони реєстрації.

3. Якщо під час реєстрації місця проживання особи встановлюється те, що вона прибула з місць позбавлення волі, працівником органу реєстрації перевіряється наявність довідки про звільнення з місць позбавлення волі з відміткою про постановлення на облік у службі дільничних інспекторів міліції.
Повідомлення про реєстрацію такої особи направляється до служби дільничних інспекторів міліції, копія повідомлення приєднується до документів, які є підставою для реєстрації.
У разі оформлення реєстрації місця проживання осіб, відносно яких є інформація про заборгованість за виконавчими листами, повідомлення про їх реєстрацію не пізніше триденного строку надсилаються до органу Державної виконавчої служби, і в копії - фізичним та юридичним особам, на користь яких стягується заборгованість, копія повідомлення приєднується до документів, які є підставою для реєстрації.
При оформленні реєстрації місця проживання раніше судимих осіб у правому верхньому кутку талона реєстрації проставляється цифра 26.

4. За заявою особи про зняття з реєстрації місця проживання за примірною формою, уповноваженою особою органу реєстрації заповнюється чотири примірники талона зняття з реєстрації місця проживання та вносяться відповідні відомості до паспортного документа шляхом проставлення штампа зняття з реєстрації відповідного зразка.
У разі зняття з реєстрації неповнолітніх дітей до 15 років разом з батьками (одним з батьків) відомості про це вносяться до талона реєстрації одного з батьків.
У разі оформлення зняття з реєстрації дітям до 15 років окремо від батьків на них заповнюються окремі талони зняття з реєстрації.
На підставі заяви особи, яка прибула до нового місця проживання без зняття з реєстрації попереднього місця проживання, уповноваженою особою органу реєстрації нового місця проживання до органу реєстрації попереднього місця проживання надсилається відповідний запит про зняття з реєстрації місця проживання та надання талонів зняття з реєстрації в якомога стисліші строки.

5. Післяоформлення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання перший примірник талона реєстрації зняття з реєстраціїмісця проживання не пізніше ніж у п'ятиденний термін надсилається до інформаційної бази реєстраційного обліку населення в  Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
Другий примірник талона реєстрації (зняття) з реєстрації місця проживання фізичної особи передається до відповідних територіальних органів державної статистики не рідше одного разу на місяць.
Третій та четвертий примірники талона зняття з реєстрації місця проживання видаються особі на руки разом з паспортним документом.

6. У разі звернення особи з приводу втрати талонів зняття з реєстрації попереднього  місця проживання їх дублікати видаються уповноваженою особою органу реєстрації місця попереднього проживання або за запитом органу реєстрації місця нового проживання до органу реєстрації місця попереднього проживання.

Це потрібно знати!
Відповідальність за порушення міграційного законодавства України.
(витяг з Кодексу України про адміністративні правопорушення)

Стаття 197 - Проживання без паспорта.
Проживання громадян, зобов'язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, проживання без реєстрації - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 198 - Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності.
Умисне зіпсуття паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 199 - Допущення проживання без паспорта.
Допущення особами, відповідальними за додержання правил паспортної системи, проживання громадян без паспортів або за недійсними паспортами чи без реєстрації, а так само допущення громадянами проживання у займаних ними жилих приміщеннях осіб без паспортів, без реєстрації - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 200 - Прийняття на роботу без паспорта.
Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 201 - Незаконне вилучення паспортів і прийняття їх у заставу.
Незаконне вилучення посадовими особами паспортів у громадян або прийняття паспортів у заставу - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 203 - Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.
Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні, тобто проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України, крім порушень, передбачених частиною другою цієї статті - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 204 - Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації, прописки або виписки іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів.
Порушення посадовими особами підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, у тому числі іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють на території України, встановленого порядку працевлаштування, прийняття на навчання іноземців та осіб без громадянства, надання їм житла, а також інші порушення, якщо вони будь-яким чином сприяють іноземцям та особам без громадянства в ухиленні від виїзду з України після закінчення терміну перебування або спрямовані на їх незаконну реєстрацію, оформлення документів на проживання - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 205 - Невжиття заходів до забезпечення своєчасної реєстрації іноземців і осіб без громадянства.
Невжиття громадянами, які запросили в Україну іноземців і осіб без громадянства в приватних справах і надали їм жилу площу, заходів до забезпечення у встановленому порядку їх своєчасної реєстрації - тягне за собою попередження або накладення штрафу від п'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 206 - Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг.
Надання громадянами іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів, сприяння їх незаконній реєстрації, оформленню документів на проживання чи навчання, прийняттю на роботу, а також надання інших послуг на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і правил транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним переправленням осіб через державний кордон України - тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 206-1 - Незаконне перевезення іноземців та осіб без громадянства територією України.
Перевезення водіями іноземців та осіб без громадянства на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним перетинанням осіб через державний кордон України - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Обладнання власниками або водіями транспортних засобів спеціально прихованими або замаскованими місцями, які використовуються для перевезення нелегальних мігрантів - тягне за собою накладення штрафу на власників транспортних засобів або посадових осіб підприємств, установ, організацій, відповідальних за технічний стан, обладнання, експлуатацію транспортних засобів - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортного засобу чи без такої і на водіїв - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або групою осіб, або щодо кількох іноземців та осіб без громадянства, а так само перевезення іноземців та осіб без громадянства в обладнаних власниками транспортних засобів або водіями спеціальних схованках для перевезення людей тягнуть за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією транспортних засобів чи без такої.


Пролайм
Пролайм
Ветеринарный центр
Свято-Михайловский храм
Боярский детский садик Наследник
Боярский краеведческий музей
Информация про город Боярка
Информация про регистрацию брака в Украине
Информация про регистрацию рождения ребенка в Украине
Информация про паспорт и про работу паспортного стола
Подогревать пищу или нет - о вреде микроволновой печи
Расписание электричек по направлению - Тетерев <-> Киев <-> Фастов® 2008 - 2013 © - "Агрия"
Валидность: HTML & CSS

Копирование содержимого сайта на другие интернет ресурсы запрещено.

Ссылки никто не отменял. Уважайте чужую работу!